శ్వాస , ఆస్తమా సమస్యకు పరిష్కారం

శ్వాస , ఆస్తమా సమస్యకు పరిష్కారం ****************************** అల్లం ముక్కలుచేసి నీళ్ళుకలపకుండా దంచి ముద్దచేసి పిండి రసం తీయాలి. ఆ రసాన్ని ఒక గిన్నెలోపోసి కదిలించకుండా ఉంచితే పైన స్వచ్ఛమైన అల్లంరసం పైకి తేలి అడుగున...
Friday, August 7, 2020
India
2,030,001
Total confirmed cases
Updated on August 7, 2020 9:51 am

Latest news

శ్వాస , ఆస్తమా సమస్యకు పరిష్కారం

శ్వాస , ఆస్తమా సమస్యకు పరిష్కారం ****************************** అల్లం ముక్కలుచేసి నీళ్ళుకలపకుండా దంచి ముద్దచేసి పిండి రసం తీయాలి. ఆ రసాన్ని ఒక గిన్నెలోపోసి కదిలించకుండా ఉంచితే పైన స్వచ్ఛమైన అల్లంరసం పైకి తేలి అడుగున...

శ్వాస , ఆస్తమా సమస్యకు పరిష్కారం

శ్వాస , ఆస్తమా సమస్యకు పరిష్కారం ****************************** అల్లం ముక్కలుచేసి నీళ్ళుకలపకుండా దంచి ముద్దచేసి పిండి రసం తీయాలి. ఆ రసాన్ని ఒక గిన్నెలోపోసి కదిలించకుండా ఉంచితే పైన స్వచ్ఛమైన అల్లంరసం పైకి తేలి అడుగున...

అన్నం చూడగానే ఓకారం తొలగించే రుచికర పొడి

Kanjarla Hanmanthrao panthulu Ayurvedic physician: ************************* అన్నం చూడగానే ఓకారం తొలగించే రుచికర పొడి ************* తయారు చేయుటకు కావలసిన పదర్ధములు: మిర్యాలు 10gms సొంఠి 10 gms పిప్పళ్ళు. 10gms వొమ 20 gms జీలకర్ర 20gms ధనియాలు 20gms నాగకేసరాలు 20gms బిర్యాని ఆకులు 20gms దాల్చిన...

కరోనా వైరస్ నుండి కోలుకున్న తర్వాత, పూర్తిగా నయం(రికవర్) అవ్వడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది

లక్షణాలు అనేక వ్యాధులలో మార్పు యొక్క వ్యవధి లక్షణాల తీవ్రతను బట్టి ఉంటుంది. చాలా మందికి తేలికపాటి లక్షణాలు ఉన్నప్పటికీ దగ్గు, జ్వరం మరియు శరీర...

భవిష్య పురాణం పోస్ట్ #2

భవిష్య పురాణం పోస్ట్ #2 గురువుల తరువాత ఇకముందు తుంగనివాసమగు అష్టకౌశల మార్గమున మౌనులు భరతవర్షమునకు విక్రమశకము 2264 (క్రీ,శ,2207 వరకు) రాజవుతారని చెప్పబడింది.ఈమౌనులు బబ్రువర్ణులు,చిన్నచిన్న ముక్కులు గలవారిని,గుండ్రంగా ఉంటారని,పొడవైన తలలుగలవారని,బౌద్ధధర్మాన్ని ఆచరించేవారని తెలుపబడింది.ఈ వర్ణాలను...
- Advertisement -

శ్వాస , ఆస్తమా సమస్యకు పరిష్కారం

శ్వాస , ఆస్తమా సమస్యకు పరిష్కారం ****************************** అల్లం ముక్కలుచేసి నీళ్ళుకలపకుండా దంచి ముద్దచేసి పిండి రసం తీయాలి. ఆ రసాన్ని ఒక గిన్నెలోపోసి కదిలించకుండా ఉంచితే పైన స్వచ్ఛమైన అల్లంరసం పైకి తేలి అడుగున...

అన్నం చూడగానే ఓకారం తొలగించే రుచికర పొడి

Kanjarla Hanmanthrao panthulu Ayurvedic physician: ************************* అన్నం చూడగానే ఓకారం తొలగించే రుచికర పొడి ************* తయారు చేయుటకు కావలసిన పదర్ధములు: మిర్యాలు 10gms సొంఠి 10 gms పిప్పళ్ళు. 10gms వొమ 20 gms జీలకర్ర 20gms ధనియాలు 20gms నాగకేసరాలు 20gms బిర్యాని ఆకులు 20gms దాల్చిన...

కరోనా వైరస్ నుండి కోలుకున్న తర్వాత, పూర్తిగా నయం(రికవర్) అవ్వడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది

లక్షణాలు అనేక వ్యాధులలో మార్పు యొక్క వ్యవధి లక్షణాల తీవ్రతను బట్టి ఉంటుంది. చాలా మందికి తేలికపాటి లక్షణాలు ఉన్నప్పటికీ దగ్గు, జ్వరం మరియు శరీర...

భవిష్య పురాణం పోస్ట్ #2

భవిష్య పురాణం పోస్ట్ #2 గురువుల తరువాత ఇకముందు తుంగనివాసమగు అష్టకౌశల మార్గమున మౌనులు భరతవర్షమునకు విక్రమశకము 2264 (క్రీ,శ,2207 వరకు) రాజవుతారని చెప్పబడింది.ఈమౌనులు బబ్రువర్ణులు,చిన్నచిన్న ముక్కులు గలవారిని,గుండ్రంగా ఉంటారని,పొడవైన తలలుగలవారని,బౌద్ధధర్మాన్ని ఆచరించేవారని తెలుపబడింది.ఈ వర్ణాలను...

Secrets To Dog Training: Stop Your Dog’s Behavior Problems!

Product Name: Secrets To Dog Training: Stop Your Dog's Behavior Problems! Click here to get Secrets To Dog Training: Stop Your Dog's Behavior Problems! at...

Politics

శ్వాస , ఆస్తమా సమస్యకు పరిష్కారం

శ్వాస , ఆస్తమా సమస్యకు పరిష్కారం ****************************** అల్లం ముక్కలుచేసి నీళ్ళుకలపకుండా దంచి ముద్దచేసి పిండి రసం తీయాలి. ఆ రసాన్ని ఒక గిన్నెలోపోసి కదిలించకుండా ఉంచితే పైన స్వచ్ఛమైన అల్లంరసం పైకి తేలి అడుగున...
- Advertisement -

అన్నం చూడగానే ఓకారం తొలగించే రుచికర పొడి

Kanjarla Hanmanthrao panthulu Ayurvedic physician: ************************* అన్నం చూడగానే ఓకారం తొలగించే రుచికర పొడి ************* తయారు చేయుటకు కావలసిన పదర్ధములు: మిర్యాలు 10gms సొంఠి 10 gms పిప్పళ్ళు. 10gms వొమ 20 gms జీలకర్ర 20gms ధనియాలు 20gms నాగకేసరాలు 20gms బిర్యాని ఆకులు 20gms దాల్చిన...

కరోనా వైరస్ నుండి కోలుకున్న తర్వాత, పూర్తిగా నయం(రికవర్) అవ్వడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది

లక్షణాలు అనేక వ్యాధులలో మార్పు యొక్క వ్యవధి లక్షణాల తీవ్రతను బట్టి ఉంటుంది. చాలా మందికి తేలికపాటి లక్షణాలు ఉన్నప్పటికీ దగ్గు, జ్వరం మరియు శరీర...

భవిష్య పురాణం పోస్ట్ #2

భవిష్య పురాణం పోస్ట్ #2 గురువుల తరువాత ఇకముందు తుంగనివాసమగు అష్టకౌశల మార్గమున మౌనులు భరతవర్షమునకు విక్రమశకము 2264 (క్రీ,శ,2207 వరకు) రాజవుతారని చెప్పబడింది.ఈమౌనులు బబ్రువర్ణులు,చిన్నచిన్న ముక్కులు గలవారిని,గుండ్రంగా ఉంటారని,పొడవైన తలలుగలవారని,బౌద్ధధర్మాన్ని ఆచరించేవారని తెలుపబడింది.ఈ వర్ణాలను...

Coronavirus Pandemic

శ్వాస , ఆస్తమా సమస్యకు పరిష్కారం

శ్వాస , ఆస్తమా సమస్యకు పరిష్కారం ****************************** అల్లం ముక్కలుచేసి నీళ్ళుకలపకుండా దంచి ముద్దచేసి పిండి రసం తీయాలి. ఆ రసాన్ని ఒక గిన్నెలోపోసి కదిలించకుండా ఉంచితే పైన స్వచ్ఛమైన అల్లంరసం పైకి తేలి అడుగున...

అన్నం చూడగానే ఓకారం తొలగించే రుచికర పొడి

Kanjarla Hanmanthrao panthulu Ayurvedic physician: ************************* అన్నం చూడగానే ఓకారం తొలగించే రుచికర పొడి ************* తయారు చేయుటకు కావలసిన పదర్ధములు: మిర్యాలు 10gms సొంఠి 10 gms పిప్పళ్ళు. 10gms వొమ 20 gms జీలకర్ర 20gms ధనియాలు 20gms నాగకేసరాలు 20gms బిర్యాని ఆకులు 20gms దాల్చిన...

కరోనా వైరస్ నుండి కోలుకున్న తర్వాత, పూర్తిగా నయం(రికవర్) అవ్వడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది

లక్షణాలు అనేక వ్యాధులలో మార్పు యొక్క వ్యవధి లక్షణాల తీవ్రతను బట్టి ఉంటుంది. చాలా మందికి తేలికపాటి లక్షణాలు ఉన్నప్పటికీ దగ్గు, జ్వరం మరియు శరీర...

భవిష్య పురాణం పోస్ట్ #2

భవిష్య పురాణం పోస్ట్ #2 గురువుల తరువాత ఇకముందు తుంగనివాసమగు అష్టకౌశల మార్గమున మౌనులు భరతవర్షమునకు విక్రమశకము 2264 (క్రీ,శ,2207 వరకు) రాజవుతారని చెప్పబడింది.ఈమౌనులు బబ్రువర్ణులు,చిన్నచిన్న ముక్కులు గలవారిని,గుండ్రంగా ఉంటారని,పొడవైన తలలుగలవారని,బౌద్ధధర్మాన్ని ఆచరించేవారని తెలుపబడింది.ఈ వర్ణాలను...

Secrets To Dog Training: Stop Your Dog’s Behavior Problems!

Product Name: Secrets To Dog Training: Stop Your Dog's Behavior Problems! Click here to get Secrets To Dog Training: Stop Your Dog's Behavior Problems! at...
- Advertisement -

Must Read

శ్వాస , ఆస్తమా సమస్యకు పరిష్కారం

శ్వాస , ఆస్తమా సమస్యకు పరిష్కారం ****************************** అల్లం ముక్కలుచేసి నీళ్ళుకలపకుండా దంచి ముద్దచేసి పిండి రసం తీయాలి. ఆ రసాన్ని ఒక గిన్నెలోపోసి కదిలించకుండా ఉంచితే పైన స్వచ్ఛమైన అల్లంరసం పైకి తేలి అడుగున...

అన్నం చూడగానే ఓకారం తొలగించే రుచికర పొడి

Kanjarla Hanmanthrao panthulu Ayurvedic physician: ************************* అన్నం చూడగానే ఓకారం తొలగించే రుచికర పొడి ************* తయారు చేయుటకు కావలసిన పదర్ధములు: మిర్యాలు 10gms సొంఠి 10 gms పిప్పళ్ళు. 10gms వొమ 20 gms జీలకర్ర 20gms ధనియాలు 20gms నాగకేసరాలు 20gms బిర్యాని ఆకులు 20gms దాల్చిన...

కరోనా వైరస్ నుండి కోలుకున్న తర్వాత, పూర్తిగా నయం(రికవర్) అవ్వడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది

లక్షణాలు అనేక వ్యాధులలో మార్పు యొక్క వ్యవధి లక్షణాల తీవ్రతను బట్టి ఉంటుంది. చాలా మందికి తేలికపాటి లక్షణాలు ఉన్నప్పటికీ దగ్గు, జ్వరం మరియు శరీర...
- Advertisement -

Education

శ్వాస , ఆస్తమా సమస్యకు పరిష్కారం

శ్వాస , ఆస్తమా సమస్యకు పరిష్కారం ****************************** అల్లం ముక్కలుచేసి నీళ్ళుకలపకుండా దంచి ముద్దచేసి పిండి రసం తీయాలి. ఆ రసాన్ని ఒక గిన్నెలోపోసి కదిలించకుండా ఉంచితే పైన స్వచ్ఛమైన అల్లంరసం పైకి తేలి అడుగున...

అన్నం చూడగానే ఓకారం తొలగించే రుచికర పొడి

Kanjarla Hanmanthrao panthulu Ayurvedic physician: ************************* అన్నం చూడగానే ఓకారం తొలగించే రుచికర పొడి ************* తయారు చేయుటకు కావలసిన పదర్ధములు: మిర్యాలు 10gms సొంఠి 10 gms పిప్పళ్ళు. 10gms వొమ 20 gms జీలకర్ర 20gms ధనియాలు 20gms నాగకేసరాలు 20gms బిర్యాని ఆకులు 20gms దాల్చిన...

కరోనా వైరస్ నుండి కోలుకున్న తర్వాత, పూర్తిగా నయం(రికవర్) అవ్వడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది

లక్షణాలు అనేక వ్యాధులలో మార్పు యొక్క వ్యవధి లక్షణాల తీవ్రతను బట్టి ఉంటుంది. చాలా మందికి తేలికపాటి లక్షణాలు ఉన్నప్పటికీ దగ్గు, జ్వరం మరియు శరీర...

భవిష్య పురాణం పోస్ట్ #2

భవిష్య పురాణం పోస్ట్ #2 గురువుల తరువాత ఇకముందు తుంగనివాసమగు అష్టకౌశల మార్గమున మౌనులు భరతవర్షమునకు విక్రమశకము 2264 (క్రీ,శ,2207 వరకు) రాజవుతారని చెప్పబడింది.ఈమౌనులు బబ్రువర్ణులు,చిన్నచిన్న ముక్కులు గలవారిని,గుండ్రంగా ఉంటారని,పొడవైన తలలుగలవారని,బౌద్ధధర్మాన్ని ఆచరించేవారని తెలుపబడింది.ఈ వర్ణాలను...

Secrets To Dog Training: Stop Your Dog’s Behavior Problems!

Product Name: Secrets To Dog Training: Stop Your Dog's Behavior Problems! Click here to get Secrets To Dog Training: Stop Your Dog's Behavior Problems! at...
- Advertisement -

Health

శ్వాస , ఆస్తమా సమస్యకు పరిష్కారం

శ్వాస , ఆస్తమా సమస్యకు పరిష్కారం ****************************** అల్లం ముక్కలుచేసి నీళ్ళుకలపకుండా దంచి ముద్దచేసి పిండి రసం తీయాలి. ఆ రసాన్ని ఒక గిన్నెలోపోసి కదిలించకుండా ఉంచితే పైన స్వచ్ఛమైన అల్లంరసం పైకి తేలి అడుగున...

అన్నం చూడగానే ఓకారం తొలగించే రుచికర పొడి

Kanjarla Hanmanthrao panthulu Ayurvedic physician: ************************* అన్నం చూడగానే ఓకారం తొలగించే రుచికర పొడి ************* తయారు చేయుటకు కావలసిన పదర్ధములు: మిర్యాలు 10gms సొంఠి 10 gms పిప్పళ్ళు. 10gms వొమ 20 gms జీలకర్ర 20gms ధనియాలు 20gms నాగకేసరాలు 20gms బిర్యాని ఆకులు 20gms దాల్చిన...

కరోనా వైరస్ నుండి కోలుకున్న తర్వాత, పూర్తిగా నయం(రికవర్) అవ్వడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది

లక్షణాలు అనేక వ్యాధులలో మార్పు యొక్క వ్యవధి లక్షణాల తీవ్రతను బట్టి ఉంటుంది. చాలా మందికి తేలికపాటి లక్షణాలు ఉన్నప్పటికీ దగ్గు, జ్వరం మరియు శరీర...

భవిష్య పురాణం పోస్ట్ #2

భవిష్య పురాణం పోస్ట్ #2 గురువుల తరువాత ఇకముందు తుంగనివాసమగు అష్టకౌశల మార్గమున మౌనులు భరతవర్షమునకు విక్రమశకము 2264 (క్రీ,శ,2207 వరకు) రాజవుతారని చెప్పబడింది.ఈమౌనులు బబ్రువర్ణులు,చిన్నచిన్న ముక్కులు గలవారిని,గుండ్రంగా ఉంటారని,పొడవైన తలలుగలవారని,బౌద్ధధర్మాన్ని ఆచరించేవారని తెలుపబడింది.ఈ వర్ణాలను...

Secrets To Dog Training: Stop Your Dog’s Behavior Problems!

Product Name: Secrets To Dog Training: Stop Your Dog's Behavior Problems! Click here to get Secrets To Dog Training: Stop Your Dog's Behavior Problems! at...