అధికమోతాదు ఉష్ణోగ్రతలో ద్రవపధార్థంనుండి ఘనపధార్థంగా మారేది ఏది..?

0
93

ప్రశ్న: అధికమోతాదు ఉష్ణోగ్రతలో ద్రవపధార్థంనుండి ఘనపధార్థంగా మారేది ఏది..?

USA: సైన్స్ ఒప్పుకోదు.

France: పిచ్చి ప్రశ్న.

U.K.: Googleలో కూడా ఈ ప్రశ్నకు జవాబు
దొరకదు.
Japan: మాకు తెలియదు.

Russia: అడిగినోళ్ళకు బుర్రలేదు.

India: హహ్హహా.. పిచ్చోళ్ళారా..జవాబు మాదగ్గర ఉంది…………………..
.
.
..

…..
……
……..
…….
……
……….
………
…….
……..
……….
……….
………..
…………..
…………….

Please View My Other Sites

Also READ:   best telugu jokes: Best Jokes: తల ఎత్తుకునే పనులు! - a son funny reply to his father; best telugu jokes

“ఇడ్లీ”…☺☺☺…