ఈ MOBILE అనే రోగం ఎవరెవరిని తినేసి బలిసిందో తెలుసుకుందాం

ఈ MOBILE అనే రోగం ఎవరెవరిని తినేసి బలిసిందో తెలుసుకుందాం .
1: ఇది చేతి WATCH తినేసింది
2: ఇది Tourch lights తినేసింది
3: ఇది Letters (జాబులు)తినేసింది
4: ఇది Books తినేసింది
5: ఇది Radio తినేసింది
6: ఇది TapeRecorder తినేసింది
7: ఇది Camera తినేసింది
8: ఇది Calculator తినేసింది
9: ఇది ఇరుగుపొరుగు Friendship తినేసింది
10: ఇది RelationShips తినేసింది
11: ఇది మన Time తినేసింది
12: ఇది మనశాంతి తినేసింది
13: ఇది Money తినేసింది
14: ఇది Relations తినేసింది
15: ఇది Memory తినేసింది
16: ఇది Health తినేసింది
17: ఇది Specially Parents, wife, childrens తినేసింది
And after all that MAN gone MAD and MOBILE becomes SMART.Fingers is giving commonding,Tongue in Silent mode .
# Everyone busy in Touch , But nobody can in Touch #

Related:   ఏ సమయంలో నిద్ర లేస్తే మంచిది??

Request all !!! Keep LITTLE distance from this horrible VIRUS . #

Remember Previous Days #

ఈ విషయంలో అనేక మెసేజులు పెడుతూ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడంలో నా పాత్ర కూడా ప్రధానమైనదే

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *