ఒక కోటీశ్వరుడు వేశ్యని ప్రేమిస్తే | Pretty Woman movie Explained in telugu | cheppandra babu









#PrettyWoman #cheppandrababu

filmy naveen link – https://www.youtube.com/channel/UCK4RDRIVGaoMsNQqsdll1Ng

Pretty Woman is a 1990 American romantic comedy film directed by Garry Marshall. The film stars Richard Gere and Julia Roberts.

Disclaimer:-

Copyright Disclaimer under section 107 of the Copyright Act of 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, education and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing

In case you feel your rights are violated, kindly email me at bujjipn@gmail.com and I will be quite eager to take down my video.

☑️ Subscribe – https://www.youtube.com/c/cheppandrababu

☑️ Instagram – https://www.instagram.com/cheppandrababu

☑️twitter – https://twitter.com/cheppandrababu

☑️ facebook – https://www.facebook.com/cheppandrababu

Leave a Reply

Your email address will not be published.