కబుర్లు

పంకజం కొంచెం జలుబు చేసిందే వేడి వేడిగా కబుర్లు చెప్పవే?

నిన్న సాయంత్ర షాపింకెళ్ళి ఇప్పుడే వచ్చాండి.. బిల్లు లక్ష ఐంది..

●వేడిగా అంటే గోరువెచ్చగా అని.. అమాంతం మరుగుతున్న నూనెలో పడేయటం కాదే పంకజం

Related:   Marriage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *