ప్రేమ

కొడుకు: నాన్నా… నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాను.. పెళ్ళి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా…
తండ్రి: ఆ అమ్మాయ్ కూడా నిన్ను ప్రేమిస్తుందా?
కొడుకు: ఎస్… నాన్నా.. ప్రేమిస్తుంది….
తండ్రి: నిన్ను ప్రేమిస్తుందా? చీ…. ఇంత దరిద్రమైన టేస్ట్ ఉన్న అమ్మాయి.. నా కోడలిగా పనికి రాదు ఫో!!!

Related:   అడగకూడని ప్రశ్న

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *