మానవ శరీరమునందలి అవయవాలు వాటికి సంస్కృతం మరియు తెలుగులో వాటి పేర్లు

మానవ శరీరమునందలి అవయవాలు వాటికి సంస్కృతం మరియు తెలుగులో వాటి పేర్లు –
ఇంగ్లీష్             తెలుగు               సంస్కృతం
Breast             చన్నులు           స్థనాలు
Heart               గుండె                 హృదయ
Right lung      నీటి దబ్బ           క్లోమ
Left lung        నురుగు దబ్బ    పుప్పుస
Clavicle          చంకకొంకి             జత్రు
Axilla                 చంక                  కక్షా
Apex                చంక గజ్జ        కక్షా వంక్షణ
Spleen             నల్లదబ్బ           ప్లీహ
Liver                ముంతగుండె       యాకృత్
Kidney      గురదా ,ఉలవకాయ   వృక్కా
Intestine          ప్రేవు                     ఆంత్ర
Colon             పీతిప్రేవు                ఉందుక

 

Lumbar area     నడ్డి                     కటి
Sacral area     ముడ్డి పీట             త్రిక
Bladder             ఉచ్చబడ్డ          వస్తి
Penis                 శిశ్నము              మేడ్ర

Related:   ధ్యానం అంత పరధ్యానమా?

 

Vulva                  భగము              యోని
Testis                  ఓట్ట్ట                 వృషణ
Rectum               ముడ్డి                 గుద
Buttock              పిరుదు              నితంబ
Ileum                  కుకుందరము   కుకుందర

 

Groin                   తొడగజ్జ        ఊరువంక్షణ
Thigh                   తొడ                 ఊరు
Knee                   మోకాలు           జాను
Leg                      పిక్క                 జంఘా
Ankle                చీలమండ          గుల్ఫా
Heel                   మడమ             పాష్ని
Foot                   అడుగు             పాద
Plantar surface  అరికాలు      పాదతల
Dorsum of leg    మిగాలు           ప్రపధ
Toe                       కాలివ్రేలు      పాదాంగుళి
Toe nail                కాలిగోరు      పాదనఖ

Related:   SpecForce Alpha

 

Hair                      వెంట్రుకలు    కుంతల
Brain                     మెదడు        మస్తులుంగ
Fore head            నుదురు        లలాట
Eye brows          కనుబొమలు   భ్రు
Eyes                     కనులు           నేత్ర
Pupil                     పాప              కనినికా
Sight                    చూపు            దృష్టి
Cornea               నల్లగుడ్డు        కృష్ణగోల
Sclera                  తెల్లగుడ్డు       శ్వేత గోల
Lids                       రెప్పలు        వర్త్మ
Eye lashes      రెప్ప వెంట్రుకలు   పక్ష్మ
Lower లిds       క్రీగండ్లు                 అపాంగ
Temple              కణత                   శంఖ
Ear                     చెవులు               కర్ణ
Pinna        చెవి జక్కిలములు   కర్ణ శష్కులి

Related:   లోబీపీ - చిట్కాలు

తమ్మే
Cheek             చెక్కిలి                 కపోల
Nose                ముక్కు                 నాసికా
Upper lip         పైపెదవి              ఓష్ఠ
Lower lip        క్రింది పెదవి       అధర
Mouth             నోరు                  ముఖ
cheek              దవడ                 తాలు
Lower jaw      అంకిలి              హను
Teeth               పండ్లు               దంత
Gums              చిగురు            దంతవేష్ట
Tongue           నాలుక             రసనా
Chin                 గడ్డము             చిబుక
Throat             గొంతు                 గల
కాళహస్తి వెంకటేశ్వరరావు
అనువంశిక ఆయుర్వేదం
9885030034

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *