ముళ్ళు పోయి కత్తి వచ్చే డాం డాం డాం

0
78

ముళ్ళు పోయి కత్తి వచ్చే డాం డాం డాం:-

ఒక నాడు ఒక కోతి అడవిలో గెంతుతూ ఉంటే దాని కాలికి ఒక ముళ్ళు గుచ్చుకుంది. అది వూళ్ళోకి వచ్చి ఒక మంగళిని ఆశ్రయించింది. మంగళి చక్కగా ముళ్ళు తీసి విసిరేశాడు . తిరిగి చూసేసరికి కోతి తన కత్తి తీసుకుని పారిపోవడం గమనించాడు.

“ఓ కోతి!ఓ కోతి! నా కత్తి!”అన్నాడు.
కోతి వెనక్కి తిరిగి,” ముళ్ళు పోయి కత్తి వచ్చే డాం డాం డాం ” అని వెక్కిరించి పారిపోయింది.

కత్తి తీసుకుని కోతి ఊళ్ళో తిరగడం మొదలుపెట్టింది.

ఒక వ్యక్తి చేతితో కొబ్బరి మట్టలు కొట్టడం చూసింది. జాలిపడి అతని చేతికి కత్తి అందించింది.ఆ మనిషి సంతోషంగా మట్టలు కత్తితో కొడుతుంటే, పక్కన పడేసిన మట్టలును కోతి తీసుకుని ఉడాయించింది.

“ముళ్ళు పోయి కత్తివచ్చే డాం డాం డాం
కత్తిపోయి మట్టలు వచ్చే డాం డాం డాం” అని పాడుకుంటూ తన దారిని వెళ్ళిపోయింది కోతి.

Also READ:   A Unique Love Story

దారిన ఒక బెల్లం కాచే ఆసామి నేల మీద బెల్లం అచ్చులు వెయ్యడం చూసి, ఆ మట్టలు అతనికి ఇచ్చింది. ఆసామి మట్టలు పరుచుకుని బెల్లం అచ్చులు వాటి మీద పెట్టడం మొదలుపెట్టాడు. అలవాటు ప్రకారం కోతి బెల్లం అచ్చులు తీసుకుని వెక్కిరిస్తూ పారిపోయింది.

“ముళ్ళు పోయి కత్తివచ్చె డాం డాం డాం
కత్తి పోయి మట్టలు వచ్చే డాం డాం డాం
మట్టలు పోయి అచ్చులు వచ్చే డాం డాం డాం”

“నా బెల్లం అచ్చులు!దొంగ కోతి!” అని లబోదిబోమంటూ ఆసామి చూస్తూ ఉండిపోయాడు.

కొంచెం దూరానికి ఒక పెదరాసి పెద్దమ్మ బెల్లం లేని చప్పిడి బూరెలు చేస్తూ కనిపించింది.కోతి ఆమెకు బెల్లం అచ్చులు ఇచ్చింది. పెద్దమ్మ బెల్లం బూరెలు చేయడం మొదలెట్టింది. అది చేయగానే కోతి వండి పెట్టిన బూరెలు తీసుకుని పరిగెత్తింది.

Also READ:   MUST READ కళ్ళు తెరిపించే గొప్ప నీతి కథ

“ముళ్ళు పోయి కత్తివచ్చే డాం డాం డాం
కత్తి పోయి మట్టలు వచ్చే డాం డాం డాం
మట్టలు పోయి అచ్చులు వచ్చే డాం డాం డాం
అచ్చులు పోయి బూరెలు వచ్చే డాం డాం డాం !”

కొంతసేపటికి కోతికి గోవుల కాపరులు ఇద్దరు ఎదురయ్యారు. వాళ్ళకి బూరెలు ఇచ్చింది. వాళ్ళు ఇష్టంగా బూరెలు తింటూ మయమరచిపోయారు. కోతి గోవుని తొలుకుని వెళ్ళిపోయింది.

“కోతి!కోతి! మా గోవును ఇచ్చేయి!”అని చాలా దూరం కాపరులు తరిమారు. కానీ కోతి వాళ్లకు చిక్కలేదు

“ముళ్ళు పోయి కత్తి వచ్చే డాం డాం డాం
కత్తి పోయి మట్టలు వచ్చే డాం డాం డాం
మట్టలు పోయి అచ్చులు వచ్చే డాం డాం డాం
అచ్చులు పోయి బూరెలు వచ్చే డాం డాం డాం
బూరెలు పోయి గోవు వచ్చే డాం డాం డాం!”

Also READ:   Beautiful words

రోజంతా పడ్డ శ్రమకు కోతి బాగా అలసిపోయింది.

“అబ్బా! చాలా కష్ట పడ్డాను ఇవాళ , ఒళ్ళంతా పులిసిపోయింది. వేన్నీళ్ళు కాచు, స్నానం చేసి విశ్రమిస్తాను” అని గోవును ఆజ్ఞాపించింది.

గోవుకి బాగా కోపమొచ్చింది. సలసలా మరిగించిన నీళ్లను తీసుకొచ్చి కోతి వంటిమీద భళ్ళున పోసేసింది.
కోతి కుయ్యో మొర్రో మని ఏడుస్తుంటే , తోలు వూడిన కోతిని చూసి నవ్వుకుంటూ ఆవు తన మందలోకి వెళ్ళిపోయింది.
అంతే!?

Please View My Other Sites

“ఇక కథ కంచికి , మనం ఇంటికి డాం డాం డాం”!??