శ్లోకం

Spread the love

శ్లోకం:-
అవాక్షర మనాయుష్యం నిస్వరం వ్యాధి పీడనం|
అక్షరం శస్త్ర రూపేణ వజ్రం పతతిమస్తకే|| పాణినీయశీక్ష |

అర్థం:- ఎవరైతే మంత్రాన్ని అక్షర దోషాలతోగాని, అపస్వరముతో గాని చెబుతారో వారిని ఆ అక్షరమే ఆయుధ రూపంలో… ఆయుష్షు క్షీణించి , వ్యాధి రూపంలో పీడించి, జ్ఞాపకశక్తి పూర్తిగా నశింపచేస్తుంది అని మనకు ‘పాణినీయ శీక్ష’ లో చెప్పబడింది. అందుకని మంత్రాన్ని గురు ముఖంగా నేర్చుకోవాలి.. వల్లించాలి.

Also READ:   నవవిధ భక్తులు

మన స్వంత ప్రయోగాలు చేయవద్దు.

Updated: June 29, 2018 — 11:58 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *