స్కూల్ బ్యాగ్

????????
ఒక ఇంట్లో దొంగ…
దొంగతనం చేసి వెళ్లే సమయంలో..

ఇంట్లో ఉన్న పిల్లోడు మెల్లగా కళ్లు తెరిచి ఇలా అంటాడు: మర్యాదగా స్కూల్ బ్యాగ్ కూడా తీసుకెళ్లు లేదంటే అరచి గోలచేస్తా…

????????

Related:   కబుర్లు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *