హరికథా మహాత్యం

హరికథా మహాత్యం

అనగనగా ఒక ఊరిలో రామయ్య అనే ఆసామికి గొఱ్ఱెల మంద ఉండేది. ఒకసారి వాళ్ల ఊరి గుడిలో హరికథ చెబుతున్నారు. ఆ సంగతి తెలుసుకొన్న రామయ్య, ఆ రాత్రికి గొఱ్ఱెల మందలోకి పనివాణ్ణి పంపి తాను హరికథ వినడానికి వెళ్ళాడు. వెళ్ళేటప్పుడు అతని భార్య అతనికి కొన్ని పప్పులు(పుట్నాలు) ఇచ్చి పంపింది.అయితే గొర్రెల్లో ఉండీ ఉండీ నోరాగకుండా తినటం అలవాటైంది రామయ్యకు. భార్య ఇచ్చిన పప్పులు కాస్తా హరికథ చెప్పేచోటికి వెళ్ళేలోపే తినేసాడు అతను. తీరా గుడిని చేరుకొని చూస్తే, హరికథ చెప్పే దాసుగారు ఇంకా రాలేదు. నోరాగని రామయ్య ఇక ఆగలేకపోయాడు. పప్పులుకోసమని తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళాడు. భార్య ఉన్న పప్పులన్నింటిని బట్టలో కట్టి ఇచ్చింది రామయ్యకు. ఇక అతను సంతోషంగా వాటిని తినుకుంటూ హరికథకు వెళ్ళాడు. హరికథ మొదలయింది.

Related:   ఛత్రపతి శివాజీ సాహసాలు – 3

దాసుగారు “ఆఁ..అందరూ వచ్చారా?
ఆఁ అందరూ కూర్చోన్నారా!
సరే!! అయితే ఇక మొదలు పెడదామా?” అని అంటూండే లోపే, కడుపునిండా తిన్న రామయ్య నిద్రలోకి జారుకొన్నాడు. హరికథంతా అయిపోయేసరికి అర్థరాత్రయింది. అందరూ ఇళ్లకు వెళ్తుండగా మేల్కొన్న రామయ్య, “ఆఁ అందరూ వెళ్తున్నారా?” అని హరికథ చెప్పే దాసుగారు అనటం మాత్రం విన్నాడు. ఇక తనూ లేచి, అందరితోపాటు ఇంటికి చేరుకున్నాడు.
అప్పటికి సమయం ఒంటిగంటయ్యింది. సరిగ్గా అదే సమయానికి కొందరు దొంగలు రామయ్య ఇంటికి దొంగతనాననికని వచ్చి ఉన్నారు. ఇంటికొచ్చిన రామయ్యను హరికథలో ఏం చెప్పారని అడిగింది భార్య. అడగ్గానే గొంతు సవరించుకొని “ఆఁ..అందరూ వచ్చారా?” అని గట్టిగా అన్నాడు రామయ్య. అది విన్న పెరటిలోని దొంగలు తామొచ్చింది ఇంటిలోనివారికి తెలిసిపోయిందనుకొని, పొదలు మాటున నక్కి కూర్చున్నారు.
ఈసారి రామయ్య “ఆఁ అందరూ కూర్చోన్నారా?” అన్నాడు. తామొచ్చింది ఇంట్లోని వారికి ఖచ్చితంగా తెలిసిపోయిందనుకొన్నారు బయటున్న దొంగలు!.
ఈసారి రామయ్య “సరే!! అయితే ఇక మొదలు పెడదామా?” అన్నాడు. తమను పట్టుకోవడానికి ఇంట్లోవాళ్ళంతా వస్తున్నట్టున్నారని దొంగలు లేచి పారిపోతుండగా,
“ఆఁ అందరూ వెళ్తున్నారా?” అని హరికథ చెప్పే దాసుగారులాగే అన్నాడు రామయ్య. దాంతో దొంగలు హడావుడిగా కాళ్ళకి బుద్దిచెప్పారు. హరికథ వినకుండానే రామయ్యకు అంత మేలు జరిగింది. వినివుంటే ఏమయ్యేదోకదా..!
ఏ కథను చదివిన మనందరకు ఏమవుతుందో చూడాలిమరి..!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *