గోమాత నెయ్యితో ఎన్నో లాభాలు

గోమాత నెయ్యితో ఎన్నో లాభాలు 1. ఆవు నెయ్యి రెండు ముక్కు రంధ్రాలలో వేసుకుంటే మెదడు బాగా పని చేస్తుంది . మతిభ్రమణం తగ్గుతుంది 2. ఆవు నెయ్యి రెండు ముక్కు రంధ్రాలలో వేసుకుంటే ఎలర్జీ తగ్గుతుంది . 3. ఆవు …

Read More