వాత రోగాలు ఆర్ధరైటీస్

వాత రోగాలు*ఆర్ధరైటీస్* ************************** మనకు వచ్చే రోగాలు మన శరీరంలో వచ్చే నొప్పులు 90 % వరకు వాతం కారణంగానే వస్తాయి . # శరీరంలో కాల్షియం తగ్గితే 50 పైగా జబ్బులు వస్తాయి . # మన శరీరంలో 40 …

Read More

ఆర్ధరైటీస్

*ఆర్ధరైటీస్* మనకు వచ్చే రోగాలు అన్నింటిలో 70% రోగాలు *వాతం* వల్ల వచ్చేవే . మన శరీరంలో వచ్చే నొప్పులు 90 % వరకు వాతం కారణంగానే వస్తాయి . # శరీరంలో కాల్షియం తగ్గితే 50 పైగా జబ్బులు వస్తాయి …

Read More