ఇంగువ (Asafoetida)

ఇంగువ (Asafoetida) ********************** ఇంగువ మొక్క దీనిని సంస్కృతంలో “హింగుళం” అంటారు. ఇంగువ మొక్కలు గుబురుగా పొదలాగా ఉంటాయి. ఇంగువ మొక్క కాండం లేదా వేరు నుండి తయారవుతుంది. ఇది జిగురులాగా ఉండే ద్రవం. ఒక మూడునెలలో తయారైన ద్రవం రాయిలాగా …

Read More