ఉబ్బసం ( ASTHMA )

ఉబ్బసం ( ASTHMA ) ఊపిరి తిత్తులలో గాలి మార్గం కుంచించుక పోయినపుడు , శ్వాస పీల్చుకొనుటలో ఇబ్బంది ఏర్పడుతుంది. దీనినే *ఆస్తమా అంటారు . దుమ్ము , ధూళి , పొగ వున్న ఇంటిలో నివసించడము వలన ఆస్తమా వస్తుంది.కొందరిలో …

Read More