సయాటికా ! నడవలేని తనాన్ని తెచ్చే నొప్పి

Kanjarla Hanmanthrao panthulu Ayurvedic physician: సయాటికా ! నడవలేని తనాన్ని తెచ్చే నొప్పి ! ఒక్కకాలు మెలిపెట్టినట్టు నొప్పి ! ఎన్ని మందులు వాడినా తగ్గని నొప్పి ! . దానితో పాటు నడుము నొప్పి కూడా తగ్గుతుంది ! …

Read More